ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Tanarod.hu az oktatni és tanulni vágyók online egymásra találását segítő közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül az oldal felhasználói (tagjai) bemutathatják magukat, tudásukat, kifejezhetik tudás iránti igényüket és egymással kapcsolatba léphetnek. A Tanarod.hu weboldal üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Nowton Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 40
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-370074
Adószám: 27977752-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-97359/2016
A tárhelyszolgáltató adatai: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

A Tanarod.hu szolgáltatásai a tagok részére alapvetően ingyenesek (a későbbiekben lehetséges hogy regisztráláshoz kötöttek lesznek) míg egyes prémium szolgáltatásokat kizárólag ellenérték fizetése ellenében lehet igénybe venni.  

A Tanarod.hu oldal szolgáltatásainak igénybevétele előtt kérjük Javasoljuk, hogy figyelmesen olvasd el a felhasználási feltételeket, mert ezek a szabályok teszik lehetővé a tanárkereső szolgáltatás minden felhasználó számára előnyös működését, ezek a tagok érdekeinek védelmére szolgálnak. Ha a hirdetésed feladásakor egyetértesz az Általános Szerződési Feltételekkel, azzal a hatályos jogszabályoknak megfelelően a következő nyilatkozatot teszed: „A Tanarod.hu tanárkereső szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat megértettem, elfogadom és azokkal egyetértek.” A négyzet bejelölése után a szabályokat magadra nézve kötelezőnek ismered el és elfogadod azok betartását. Amennyiben a szabályokkal nem értesz egyet, úgy kérünk, hogy ne használd az oldal szolgáltatásait.  

A hirdetésed feladásáról visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely az ajánlat elfogadását és a felhasználási szerződés létrejöttét jelenti. A felhasználókkal magyarul kommunikálunk, így a szerződéskötés nyelve is magyar.  Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel benned, jelezd admin@tanarod.hu email címen.

1. Fogalmak és meghatározások  

Jelen Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmakat az alábbi jelentéssel használjuk:  

1.1 Általános Szerződési Feltételek: A Tanarod.hu működését szabályozó szabályok, amelyek a szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a felhasználók és az üzemeltetést végző gazdasági társaság jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.  

Megállapodás vagy Szerződés: A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás, amely az ÁSZF-ben rögzített szabályok szerint jön létre.  

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotáshoz fűződő, az adott jogrendszer által biztosított jog.  

Tag: Bármely természetes személy vagy jogi személy, akinek hirdetése elfogadásra került, és akinek a tagsága jelenleg fennáll.

VIP Tag: Azon Tagok, akik a Tanarod.hu oldal többletszolgáltatásait ellenérték megfizetését követően igénybe vehetik  

Adatlap: A személyes oldalad, amely a Rád vonatkozó adatokat, fényképeket és információkat tartalmazza.  

Szolgáltatás: A Tanarod.hu által biztosított szolgáltatások minden Tag és VIP tag részére, beleértve a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a weboldalon.  

Felhasználó: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.  

Üzemeltető: A Nowton Kft.-t jelenti.

2. Vonatkozó jogszabályok  

2.1  Magyarország Alaptörvénye  

2.2  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény (Infotv.)  

2.3 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)  

2.4  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)  

2.5 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)  

2.6 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  

évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)  

2.7  a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet  

3. Általános rendelkezések  

3.1 A Tanarod.hu oldalon történő hirdetés feladásával ajánlatot teszel az szolgáltatás üzemeltetőjének, amelynek elfogadásával és megküldésével  hatályos szerződés jön létre közötted és az üzemeltető között az ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

3.2 Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatás feltételeit, amelyet tudomásul veszel. Ezen feltételek mellett bármely egyéb megállapodás és szerződési feltétel alkalmazását kizárjuk. Tudomásul veszed továbbá, hogy az ÁSZF-hez való kötöttséged a módosított ÁSZF-re is kiterjed. 

3.3 Fenntartjuk a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor megváltoztassuk. Módosítás esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzétesszük a weboldalon, és ezzel egyidejűleg erről a Tagokat e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással (weboldal a BLOG-ján keresztül) értesítjük.  

3.4 A módosított ÁSZF-et az oldal további használatával automatikusan elfogadod. Amennyiben a módosított ÁSZF-fel nem értesz egyet, úgy a hirdetésedet bármikor törölheted és a létrejött Megállapodást bármikor felmondhatod.  

3.5 Üzemeltető fenntartja a szolgáltatás és a közzétett információk, illetve tartalom feletti felügyelet jogát. Az üzemeltető jogosult továbbá, hogy az ÁSZF szabályainak megszegése esetén bármely információt, fényképet vagy közzétett anyagot eltávolítson.  

3.6 Üzemeltető fenntartja a hirdetés és/vagy regisztráció elutasításának, valamint a hirdetés és/vagy regisztráció megszüntetésének jogát.  

3.7 Az üzemeltető fenntartja arra vonatkozó jogait, hogy a szolgáltatást megváltoztassa, amennyiben ezt jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelik.

3.8  A Tagok harmadik személy részére nem adhatnak ki semmilyen adatot, információt, melyhez a Tanarod.hu szolgáltatásait igénybe véve jutottak hozzá.

3.9 A Szolgáltatás ÁSZF-fel ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését, kéretlen email üzenetek küldését stb. – a szükséges jogi lépések megtételét vonhatja maga után, beleértve a polgári és büntető eljárásokat is.

3.10 A Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után.   

3.11 Üzemeltető a szolgáltatás során nem ellenőrzi a megjelenő tartalmat, s az ezzel kapcsolatos felelősségét is kizárja. Ezért felhívjuk figyelmedet, hogy a hirdetések minőségét továbbá bármely, a Weboldalon közzétett hirdetés igazságtartalmát, pontosságát vagy teljességét nem ellenőrizzük és azokért, illetve az azokból eredő károkért felelősséget sem vállalunk. Ennél fogva a Tag elfogadja, hogy a többi Tagra vonatkozó információ, a jelen Szerződési feltételekben található tilalmak dacára pontatlan vagy megtévesztő lehet.  

4. Felhasználási kritérium:

Az ÁSZF elfogadásával kijelented az alábbi kritérium teljesülését:  

4.1 Nem ítéltek el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem állsz semmilyen büntető eljárás vagy határozat hatálya alatt.  

5. Díj és díjfizetés – (jelenleg nem alkalmazandó bekezdés 2021.01.16)

5.1 A szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett VIP Tagok számára vehető igénybe.  

5.2 A díjfizetéshez kötött szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai az a weboldalon megtalálhatók, az említett oldalon található információk a jelen Szerződési Feltételek részét képezik. Az üzemeltető jogosult a díjak egyoldalú megváltoztatására, amely módosításról közvetlenül értesíti a Tagokat, és amely az értesítés napjától hatályos. Az üzemeltető a tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállal. 

5.3 Tag köteles a fizetős szolgáltatások ellenértéknek megfizetésére az előző pontokban leírtaknak megfelelően.  

5.4 Nem jár pénzvisszatérítési szolgáltatás a weboldal olyan üzemszüneteire vagy leállásaira, amelyek nem az Üzemeltetőnek felróható technikai problémákra vezethetők vissza.  

5.5 A Tag a díjfizetéshez kötött szolgáltatás megrendelésével és a díjak adott módon történő megfizetésével hozzájárulását, illetve beleegyezését adja a szolgáltatás megkezdéséhez.  

5.6 Az Üzemeltető bankkártyás és PayPal-os fizetés esetén automatikusan megújuló előfizetést alkalmaz. Az Üzemeltető felhívja a Tag figyelmét, hogy felmondás hiányában a bankkártyával vagy PayPallal fizetett VIP előfizetések az aktuális előfizetési időszak utolsó napján automatikusan megújulnak. A telefonhívással illetve egyedi banki átutalással kezdeményezett előfizetések esetén a Tagnak van lehetősége kezdeményezni a VIP tagság megújítását. Az előfizetési díjak mindig az eredeti tranzakciónál használt módnak megfelelően kerülnek felszámításra. Amennyiben az eredeti tranzakciónál kedvezményes ajánlattal éltél a szolgáltatás megújítása a mindenkori előfizetési díjon történik, melyről az „Előfizetésem” menüpontban tájékozódhatsz. Automatikusan megújuló előfizetés esetén az előfizetési díj az eredeti tranzakciónál használt bankkártya, hitelkártya vagy PayPal fiók terhére kerül kiszabásra. Automatikusan megújuló előfizetésed bármikor lemondhatod az „Előfizetésem” vagy a „Beállítások/Rendszerbeállítások” menüpontban.  

5.7  Az Üzemeltető felhívja arra a figyelmet, hogy a Tagot a megrendelt és kifizetett, díjfizetéshez kötött szolgáltatások esetében elállási jog nem illeti meg, mivel a szolgáltatás teljesítésére a fizetést követően a haladéktalanul sor kerül és a díjak megfizetésével a Tag egyben a szolgáltatás megkezdéséhez a beleegyezését adta. Üzemeltető fenntartja az egyedi és méltányos elbírálás lehetőségét.

6. A Tagok kötelezettségei  

6.1 A Tag a szolgáltatások használata során véleményét mások jogainak sérelme nélkül jogosult csak közzétenni vagy más módon közölni.  

6.2 A Tag, a Szolgáltatás igénybevétele során, nem tehet közzé olyan információt, képet vagy bármely más anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy sérti harmadik fél jogait, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.

6.3 A Tag az adatlapjára kizárólag saját magáról készült tartalmat jogosult feltölteni. Ezek a tartalmak pedig nem sérthetik az előző pontban felsorolt szabályokat. Amennyiben más Tagot, vagy harmadik személyt tartalmazó tartalom kerül feltöltésre, úgy a tartalmat feltöltő, közzétevő Tag köteles vitás esetben az érintett személyek hozzájárulásának beszerzésére. Ellenkező esetben az ilyen jellegű tartalom törlésre kerülhet.

6.4 A Tag nem használhatja a Szolgáltatást szexuális tartalmú hirdetések feladására, reklámozására.

6.5 A Tag nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.  

6.6 A Tag nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni a Szolgáltatás Weboldalán található információhoz, vagy a Szolgáltatást biztosító Weboldal hálózatához.  

6.7 A Tag felelős az általa közzétett információért, legyen az szellemi termék, vagy személyes adat.  

6.8 A Tag a Weboldalon található információkat, adatokat csak kapcsolatteremtés céljából használhatja fel. 

6.9 Tilos bármilyen kéretlen kereskedelmi levelezés, így a körlevelek, spam vagy más zaklató és nem a tanárkeresés célját szolgáló emailek küldése.    

6.10 A Tag a kommunikációja és a Szolgáltatás igénybevétele során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető, becsületsértő és/vagy trágár. Az ilyen jellegű képek, tartalmak, megnyilvánulások, tevékenységek stb. tiltottak.

6.11 A Tag köteles tartózkodni más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződésének megsértésétől, valamint más jogszabályokba ütköző tevékenységektől.   

6.12 Amennyiben a Tag megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy az Üzemeltető fenntartja a Tag hirdetésének, regisztrációjának törléséhez való jogát, beleértve a már kifizetett díjak elvesztését is. Az Üzemeltető a Tag jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért a felelősséget kizárja.

6.13 Tag tudomásul veszi, hogy Üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja a Szolgáltatás részét vagy egészét extrém (a normálistól nagy mértékben eltérő) mennyiségű levélküldés, vagy más aktivitás esetén. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az extrém aktivitás fogalmának meghatározására.  

7. A Tag adatlapja 

7.1 A Tag a regisztrációjával/hirdetésfeladással hozzájárul a tanárkeresés céljával arányos módon adatlapjának az alábbi felhasználásához.  

7.2 Minden Tag tudomást vesz arról, hogy adatlapja nyilvános, a nem regisztrált tagok és az oldalt látogatók is megtekinthetik azt. Ennél fogva saját magáról bizalmas vagy kényes információ közzétele és másnak történő kiadása kizárólag a Tag saját felelőssége.

7.3  A Tag megjelenítheti más Tagok adatlapját és adatait.  

7.4 A Tag felelős azért, hogy a közzétett információ hiteles, igaz, teljes és nem félrevezető, legyen.

7.5 Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy az adatlapokat időről időre ellenőrizze és jelezze a Tagnak, ha az ÁSZF rendelkezései értelmében módosításra szorul vagy törlésre kerül.  

7.6 A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a regisztráció azonnali hatályú felmondásához és/vagy a hirdetés törléséhez vezethetnek.   

8. A regisztráció vége/ hirdetések törlése

8.1 A regisztráció/hirdetés törölhető rendes vagy rendkívüli felmondással az alábbiak szerint.  

8.2 A Tagok regisztrációjukat/hirdetéseiket bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják/törölhetik a Weboldalon keresztül, ahol lehetőség nyílik az adatok végleges törlésére.

8.3 Az Üzemeltető fenntartja annak a jogát, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt elvek megsértése esetén a Taggal kötött szerződést egyoldalúan, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhassa és a Tagok személyes adatait, adatlapjait törölhesse.   

8.4 Tag tudomásul veszi, hogy az általa kezdeményezett felmondás esetén – az elállás jogának fenntartása mellett – az általa kifizetett díjakat Üzemeltető nem köteles megtéríteni. Az Üzemeltető által kezdeményezett felmondás esetén – amennyiben arra az ÁSZF, vagy más jogszabály megsértése miatt került sor – nem téríti meg a kifizetett díjakat. Üzemeltető itt is fenntartja az egyedi és méltányos elbírálás lehetőségét.  

9. A regisztráció és a megrendelés véget érésének jogkövetkezményei  

9.1 A regisztráció megszűnésekor illetve a hirdetés törlésekor az adatlap azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagi jogosultság azonnali hatállyal megszűnik.  

10. Szellemi Tulajdonhoz kapcsolódó jogok és titoktartás

10.1 A szolgáltatásra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi.  

10.2 Az Üzemeltető minden lehetséges és ésszerű erőfeszítést megtesz, műszaki megoldást kialakít annak érdekében, hogy a Tagok személyes adatai és kommunikációjuk a jogosultsággal nem rendelkező személyek elől titkosítottak maradjanak. Ez alól kivételt képeznek az Üzemeltetőre vonatozó jogszabályi információátadási kötelezettségek.   

10.3 A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a szolgáltatás nyújtása során az Üzemeltető által felhasználásra kerülnek, az Üzemeltető tulajdonát képezik, és nem sokszorosíthatók, nem felhasználhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem jeleníthetők meg az Üzemeltető kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül.  

10.4 A Szolgáltatás és az abban szereplő tartalmak használata kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott célokra megengedett.  

11.  Szavatosság  

11.1 Üzemeltető a jelen ÁSZF alapján Szolgáltatást nyújt, így nem vállal arra garanciát, hogy a Szolgáltatás bármilyen eredménnyel vagy sikerrel járhat a Tagra nézve. Az Üzemeltető nem biztosíthatja a szolgáltatás eredményességét, így nem felel azért, ha az szerződés tartama alatt nem jön létre kapcsolat más Tagokkal.  

11.2 Az Üzemeltető nem vállal garanciát a szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében vagy használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek rajta kívül álló okok miatt következnek be, így a hálózatok vagy a számítógépes eszközök hibájából eredő problémákért.   

11.3 Amennyiben a Tag álláspontja szerint a Szolgáltatás nem működik megfelelően, úgy köteles jelezni a hibát és ezáltal lehetővé tenni, hogy a hiba elhárításra kerüljön.

11.4 A Tag tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető létrehozhat a Szolgáltatás részeként promóciós, tesztelési és rendszerfelügyeleti/rendszerüzemeltetési céllal profilokat/adatlapokat, melyek kapcsolatba léphetnek a Taggal.

11.5 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy ezzel összefüggésben abból adódtak, hogy a Tag megbízott olyan információban, egyéb tartalomban, melyet a Szolgáltatáson keresztül ért el, vagy amelyet más Tagok juttattak el számára.

12. Az információ felhasználása, adatkezelés  

12.1 Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Tanarod.hu Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, melyet a https://tanarod.hu/adatvedelmi-szabalyzat oldalon találsz. 

13. Kártérítés  

13.1 Amennyiben a Tag felelőssége megállapításra kerül, a Tag vállalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, mely az Üzemeltetőt éri, amely a Szerződés megsértéséből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódik.  

14. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog  

14.1 Jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog az irányadó.   

15. Egyéb rendelkezések   

15.1 Jelen Megállapodás kizárólag a Tag és az Üzemeltető között jött létre, harmadik személyek jelen Megállapodás által nem szerezhetnek jogot.

15.2 Amennyiben valamely közzétett tartalom sérti a Tag szellemi alkotásához fűződő jogát, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal köteles a jogsértés tényét közölni mely által kérheti a jogsértő tartalom eltávolítását. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevet, lakcímet telefonszámot és e-mail címet.  

15.3 Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását, illetve nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre az, ha Üzemeltető nem lép fel haladéktalanul a szerződésszegő magatartás ellen.  

15.4 Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése akár részben, akár egészében érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései hatályban és érvényben maradnak.

 15.5 Ügyfélszolgálati elérhetőség:

  • Ügyfélszolgálati e-mail cím: admin@tanarod.hu
  • A szolgáltatáshoz tartozó ügyfélszolgálati belföldi postai kézbesítési cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 40.

Budapest, 2021. Január 16.